Periodic Mesoporous Organosilica as a Nanoadjuvant for Subunit Vaccines Elicits Potent Antigen-Specific Germinal Center Responses by Activating Naive B Cells
ACS Nano 2023, 17, 16, 15424–15440. Fangshen Li, Xinyao Feng, Jiaxing Huang, Mo Zhang, Wenmo Liu, Xupu Wang, Rui Zhu, Xun Wang, Pengfei Wang, Bin Yu*, Wei Li*, Zhen-An Qiao*, and Xianghui Yu*
Periodic Mesoporous Organosilica as a Nanoadjuvant for Subunit Vaccines Elicits Potent Antigen-Specific Germinal Center Responses by Activating Naive B Cells
Efficient Selective Oxidation of Aromatic Alkanes by Double Cobalt Active Sites over Oxygen Vacancy-rich Mesoporous Co3O4
Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202306261 Yali Liu, Yuenan Zheng, Danyang Feng, Liangliang Zhang, Ling Zhang, Xiaowei Song, and Zhen-An Qiao*
Efficient Selective Oxidation of Aromatic Alkanes by Double Cobalt Active Sites over Oxygen Vacancy-rich Mesoporous Co3O4
Ordered Mesoporous Intermetallic Ga-Pt Nanoparticles: Phase-Controlled Synthesis and Performance in Oxygen Reduction Electrocatalysis
Angewandte Chemie International Edition. 2023, 62, e202304420. Zhen-An Qiao*, Ben Liu*
Ordered Mesoporous Intermetallic Ga-Pt Nanoparticles: Phase-Controlled Synthesis and Performance in Oxygen Reduction Electrocatalysis
Chelated Ion-exchange Strategy towards BiOCl Mesoporous Single-crystalline Nanosheets for Boosting Photocatalytic Selective Aromatic Alcohols Oxidation
Adv. Mater. 2023, 10.1002/adma.202300396. Wei Li, Yumeng Mao, Zhilin Liu, Jinshui Zhang, Jiahuan Luo, Ling Zhang, Zhen-An Qiao*
Chelated Ion-exchange Strategy towards BiOCl Mesoporous Single-crystalline Nanosheets for Boosting Photocatalytic Selective Aromatic Alcohols Oxidation
Pyridinic Nitrogen Sites Dominated Coordinative Engineering of Subnanometric Pd Clusters for Efficient Alkynes’ Semihydrogenation
Advanced Materials. 2023, DOI: 10.1002/adma.202209635 Rui Zhang, Zhilin Liu, Shaohang Zhang, Luoqi Wang, Ling Zhang, Zhen-An Qiao*,
Pyridinic Nitrogen Sites Dominated Coordinative Engineering of Subnanometric Pd Clusters for Efficient Alkynes’ Semihydrogenation
Multi-Dimensional Molecular Self-Assembly Strategy for the Construction of Two-Dimensional Mesoporous Polydiaminopyridine and Carbon Materials
Small 2023, 19, 2205693. Liangliang Zhang, Yumeng Liu, Tao Wang, Zhilin Liu, Wei Li, and Zhen-An Qiao*
Multi-Dimensional Molecular Self-Assembly Strategy for the Construction of Two-Dimensional Mesoporous Polydiaminopyridine and Carbon Materials
A Modular Co-assembly Strategy for Ordered Mesoporous Perovskite Oxides with Abundant Surface Active Sites
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202209038. Yuenan Zheng, Luoqi Wang, Hongyu Liu, Jiaqi Yang, Rui Zhang, Ling Zhang, and Zhen-An Qiao*
A Modular Co-assembly Strategy for Ordered Mesoporous Perovskite Oxides with Abundant Surface Active Sites
1 2 3 5