Archive by category Selected Papers

Interchain-expanded extra-large-pore zeolites
Nature,DOI:10.1038/s41586-024-07194-6,Zihao Rei Gao, Huajian Yu, Fei-Jian Chen, Alvaro Mayoral, Zijian Niu, Ziwen Niu, Xintong Li, Hua Deng, Carlos Márquez-Álvarez, Hong He, Shutao Xu, Yida Zhou, Jun Xu, Hao Xu, Wei Fan, Salvador R. G. Balestra, Chao Ma, Jiazheng Hao, Jian Li*, Peng Wu*, Jihong Yu* & Miguel A. Camblor*
Interchain-expanded extra-large-pore zeolites
A highly stable and flexible zeolite electrolyte solid-state Li–air battery
Nature, 2021, 592, 551–557. Xiwen Chi, Malin Li, Jiancheng Di, Pu Bai, Lina Song, Xiaoxue Wang, Fei Li, Shuang Liang, Jijing Xu* & Jihong Yu*
A highly stable and flexible zeolite electrolyte solid-state Li–air battery
Unlocking Synthesis of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-Based Three-Dimensional Polycubane Covalent Organic Frameworks
J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 3373–3382. Guan-Yu Qiao, Xiaoxue Wang, Xiao Li, Juan Li, Keyu Geng, Enquan Jin*, Ji-Jing Xu*, and Jihong Yu*
Unlocking Synthesis of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-Based Three-Dimensional Polycubane Covalent Organic Frameworks
Aprotic Lithium–Oxygen Batteries Based on Nonsolid Discharge Products
J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 1305-1317. Li-Na Song, Li-Jun Zheng, Xiao-Xue Wang, De-Chen Kong, Yi-Feng Wang, Yue Wang, Jia-Yi Wu, Yu Sun, and Ji-Jing Xu*
Aprotic Lithium–Oxygen Batteries Based on Nonsolid Discharge Products
Photo-Assisted Li-N2 Batteries with Enhanced Nitrogen Fixation and Energy Conversion
Angew. Chem. Int. Ed., 2024, e202319211. Jian-You Li, Xing-Yuan Du, Xiao-Xue Wang, Xin-Yuan Yuan, De-Hui Guan, and Ji-Jing Xu*
Photo-Assisted Li-N2 Batteries with Enhanced Nitrogen Fixation and Energy Conversion
Reversible Carbon Dioxide/Lithium Oxalate Regulation toward Advanced Aprotic Lithium Carbon Dioxide Battery
Angew. Chem. Int. Ed., 2024, e202400132. Yi-Feng Wang, Li-Na Song, Li-Jun Zheng, Yue Wang, Jia-Yi Wu, and Ji-Jing Xu*
Reversible Carbon Dioxide/Lithium Oxalate Regulation toward Advanced Aprotic Lithium Carbon Dioxide Battery
Highly Stable Organic Molecular Porous Solid Electrolyte with One-Dimensional Ion Migration Channel for Solid-State Lithium−Oxygen Battery
Adv. Mater., 2024, 2312661. Jia-Xin Li, De-Hui Guan, Xiao-Xue Wang, Cheng-Lin Miao, Jian-You Li, and Ji-Jing Xu*
Highly Stable Organic Molecular Porous Solid Electrolyte with One-Dimensional Ion Migration Channel for Solid-State Lithium−Oxygen Battery
Metal−Organic Framework-Based Mixed Conductors Achieve Highly Stable Photo-assisted Solid-State Lithium−Oxygen Batteries
J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 5718–5729. Xiao-Xue Wang, De-Hui Guan, Cheng-Lin Miao, De-Chen Kong, Li-Jun Zheng, and Ji-Jing Xu*
Metal−Organic Framework-Based Mixed Conductors Achieve Highly Stable Photo-assisted Solid-State Lithium−Oxygen Batteries
1 2 3 69