Archive by category All Papers

Interchain-expanded extra-large-pore zeolites
Nature,DOI:10.1038/s41586-024-07194-6,Zihao Rei Gao, Huajian Yu, Fei-Jian Chen, Alvaro Mayoral, Zijian Niu, Ziwen Niu, Xintong Li, Hua Deng, Carlos Márquez-Álvarez, Hong He, Shutao Xu, Yida Zhou, Jun Xu, Hao Xu, Wei Fan, Salvador R. G. Balestra, Chao Ma, Jiazheng Hao, Jian Li*, Peng Wu*, Jihong Yu* & Miguel A. Camblor*
Interchain-expanded extra-large-pore zeolites
Spatially and Temporally Resolved Dynamic Response of Co-Based Composite Interface during the Oxygen Evolution Reaction
J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 11, 7467–7479, Xia Zhong, Jingyao Xu, Junnan Chen, Xiyang Wang, Qian Zhu, Hui Zeng, Yaowen Zhang, Yinghui Pu, Xiangyan Hou, Xiaofeng Wu, Yiming Niu, Wei Zhang, Yimin A. Wu, Ying Wang*, Bingsen Zhang*, Keke Huang*, Shouhua Feng*
Spatially and Temporally Resolved Dynamic Response of Co-Based Composite Interface during the Oxygen Evolution Reaction
A highly stable and flexible zeolite electrolyte solid-state Li–air battery
Nature, 2021, 592, 551–557. Xiwen Chi, Malin Li, Jiancheng Di, Pu Bai, Lina Song, Xiaoxue Wang, Fei Li, Shuang Liang, Jijing Xu* & Jihong Yu*
A highly stable and flexible zeolite electrolyte solid-state Li–air battery
Unlocking Synthesis of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-Based Three-Dimensional Polycubane Covalent Organic Frameworks
J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 3373–3382. Guan-Yu Qiao, Xiaoxue Wang, Xiao Li, Juan Li, Keyu Geng, Enquan Jin*, Ji-Jing Xu*, and Jihong Yu*
Unlocking Synthesis of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane-Based Three-Dimensional Polycubane Covalent Organic Frameworks
Aprotic Lithium–Oxygen Batteries Based on Nonsolid Discharge Products
J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 1305-1317. Li-Na Song, Li-Jun Zheng, Xiao-Xue Wang, De-Chen Kong, Yi-Feng Wang, Yue Wang, Jia-Yi Wu, Yu Sun, and Ji-Jing Xu*
Aprotic Lithium–Oxygen Batteries Based on Nonsolid Discharge Products
Strongly-Interacted NiSe2/NiFe2O4 Architectures Built Through Selective Atomic Migration as Catalysts for the Oxygen Evolution Reaction
Small, 2024, 20, 2310266, Zhiyu Shao, Qian Zhu, Xiyang Wang, Jian Wang, Xiaofeng Wu, Xiangdong Yao, Yimin A. Wu, Keke Huang*, Shouhua Feng
Strongly-Interacted NiSe2/NiFe2O4 Architectures Built Through Selective Atomic Migration as Catalysts for the Oxygen Evolution Reaction
Polyoxometalate Li3PW12O40 and Li3PMo12O40 Electrolytes for High-energy All-solid-state Lithium Batteries
Angew. Chem. Int. Ed., 2024, 63, e202317949. De-Hui Guan, Xiao-Xue Wang, Li-Na Song, Cheng-Lin Miao, Jian-You Li, Xin-Yuan Yuan, Xin-Yue Ma, and Ji-Jing Xu*
Polyoxometalate Li3PW12O40 and Li3PMo12O40 Electrolytes for High-energy All-solid-state Lithium Batteries
Photo-Assisted Li-N2 Batteries with Enhanced Nitrogen Fixation and Energy Conversion
Angew. Chem. Int. Ed., 2024, e202319211. Jian-You Li, Xing-Yuan Du, Xiao-Xue Wang, Xin-Yuan Yuan, De-Hui Guan, and Ji-Jing Xu*
Photo-Assisted Li-N2 Batteries with Enhanced Nitrogen Fixation and Energy Conversion
1 2 3 74