Archive by category Y.L Liu Publications

Engineering of multi-shelled SnO2 hollow microspheres for highly stable lithium-ion batteries
J. Mater. Chem. A, 2016,DOI: 10.1039/C6TA07717J.Jian Zhang, Hao Ren, Jiangyan Wang, Jian Qi, Ranbo Yu, Dan Wang* and Yunling Liua*
Engineering of multi-shelled SnO2 hollow microspheres for highly stable lithium-ion batteries
Two heterovalent copper–organic frameworks with multiple secondary building units: high performance for gas adsorption and separation and I2 sorption and release
J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 15081.Shuo Yao, Xiaodong Sun, Bing Liu, Rajamani Krishna, Guanghua Li, Qisheng Huo and Yunling Liu*
Two heterovalent copper–organic frameworks with multiple secondary building units: high performance for gas adsorption and separation and I2 sorption and release
Discrete {Ni40} Coordination Cage: A Calixarene-Based Johnson-Type (J17) Hexadecahedron
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 2969−2972.Xinxin Hang, Bing Liu,Xiaofei Zhu,Shentang Wang,Haitao Han,Wuping Liao,* Yunling Liu,* and Chunhua Hu*
Discrete {Ni40} Coordination Cage: A Calixarene-Based Johnson-Type (J17) Hexadecahedron
Host−Guest Chirality Interplay: A Mutually Induced Formation of a Chiral ZMOF and Its Double-Helix Polymer Guests
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 786−789.Xiaolong Luo, Yu Cao, Tao Wang, Guanghua Li, Jiangang Li, Yonggang Yang, Zhongxuan Xu, Jian Zhang, Qisheng Huo, Yunling Liu,* and Mohamed Eddaoudi*
Host−Guest Chirality Interplay: A Mutually Induced Formation of a Chiral ZMOF and Its Double-Helix Polymer Guests
Significant enhancement of gas uptake capacity and selectivity via the judicious increase of open metal sites and Lewis basic sites within two polyhedron-based metal–organic frameworks
Chem. Commun., 2016, 52, 3223.Bing Liu, Shuo Yao, Chao Shi, Guanghua Li, Qisheng Huo and Yunling Liu*
Significant enhancement of gas uptake capacity and selectivity via the judicious increase of open metal sites and Lewis basic sites within two polyhedron-based metal–organic
A polyhedral metal–organic framework based on the supermolecular building block strategy exhibiting high performance for carbon dioxide capture and separation of light hydrocarbons
Chem. Commun., 2015, 51, 15287.Dongmei Wang, Bing Liu, Shuo Yao, Tao Wang, Guanghua Li, Qisheng Huo and Yunling Liu*
A polyhedral metal–organic framework based on the supermolecular building block strategy exhibiting high performance for carbon dioxide capture and separation of light hydro
Two stable 3D porous metal–organic frameworks with high performance for gas adsorption and separation
J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16627.Shuo Yao, Dongmei Wang, Yu Cao, Guanghua Li, Qisheng Huo and Yunling Liu*
Two stable 3D porous metal–organic frameworks with high performance for gas adsorption and separation