Archive by category F.J Chen Publications

A Stable Aluminosilicate Zeolite with Intersecting Three-Dimensional Extra-large Pores
Science., 2021, 374, 1605-1608. Qing-Fang Lin#, Zihao Rei Gao#, Cong Lin#, Siyao Zhang, Junfeng Chen, Zhiqiang Li, Xiaolong Liu, Wei Fan, Jian Li*, Xiaobo Chen*, Miguel A. Camblor*, Fei-Jian Chen*
A Stable Aluminosilicate Zeolite with Intersecting Three-Dimensional Extra-large Pores
Carlos Márquez-Álvarez, Jun-Liang Sun and Miguel A. Camblor*, Structure–direction towards the new large pore zeolite NUD-3
Chem. Commun., 2021, 57, 191-194. Fei-Jian Chen#, Zi-Hao Gao#, Jian Li*, Luis Gómez-Hortigüela, Cong Lin, Le Xu, Hong-Bin Du*
Carlos Márquez-Álvarez, Jun-Liang Sun and Miguel A. Camblor*, Structure–direction towards the new large pore zeolite NUD-3
An extra‐large‐pore pure silica zeolite with 16×8×8‐membered ring pore channels synthesized by using an aromatic organic directing
Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 3948-3951. Wen-wen Zi#, Zi-Hao Gao#, Jun Zhang, Bao-Xun Zhao, Xian-Shu Cai, Hong-Bin Du*, and Fei-Jian Chen*
An extra‐large‐pore pure silica zeolite with 16×8×8‐membered ring pore channels synthesized by using an aromatic organic directing
A stable, extra-large-pore zeolite with intersecting 14- and 10-membered ring channels
Chem. Eur. J., 2016, 22, 14367-14372. Zihao Gao#, Fei-Jian Chen#, Lei Xu, Lin Sun, Yan Xu*, and Hong-Bin Du*
A stable, extra-large-pore zeolite with intersecting 14- and 10-membered ring channels