Archive by category Selected Papers

Optimizing the surface state of cobalt-iron bimetallic phosphide via regulating phosphorus vacancies
Chem. Commun., 2020, 56, 2602-2605, Shuang Li, Zhibin Geng, Xiyang Wang, Xiaoru Ren, Jinghai Liu, Xiangyan Hou, Yu Sun, Wei Zhang, Keke Huang*, Shouhua Feng
Optimizing the surface state of cobalt-iron bimetallic phosphide via regulating phosphorus vacancies
Soft-Chemical Method for Synthesizing Intermetallic Antimonide Nanocrystals from Ternary Chalcogenide
Langmuir, 2019, 35(47), 15131-15136, Yilan Jiang, Long Yuan, Yanyan Xu, Jiaojiao Ma, Yu Sun, Xia Gao, Keke Huang*, Shouhua Feng
Soft-Chemical Method for Synthesizing Intermetallic Antimonide Nanocrystals from Ternary Chalcogenide
Silsesquioxane-Carbazole-Corbelled Hybrid Porous Polymers with Flexible Nanopores for Efficient CO2 Conversion and Luminescence Sensing
ACS Appl. Polym. Mater. 2020, 2, 189–197. Xianyu Meng, Yuchuan Liu, Shun Wang, Jianfeng Du, Yu Ye, Xiaowei Song,* and Zhiqiang Liang*
Silsesquioxane-Carbazole-Corbelled Hybrid Porous Polymers with Flexible Nanopores for Efficient CO2 Conversion and Luminescence Sensing
Simple basic zirconium carbonate: low temperature catalysis for hydrogen transfer of biomass-derived carboxides
Green Chem., 21, 5969-5979, 2019.Ma M. W., Hou P., Cao J. J., Liu H., Yan X. Y., Xu X. L., Yue H. J., Tian G.*, Feng S. H.
Simple basic zirconium carbonate: low temperature catalysis for hydrogen transfer of biomass-derived carboxides
Ambient Aqueous-Phase Synthesis of Covalent Organic Frameworks for Degradation of Organic Pollutants
Chem. Sci., 2019, 10, 10815.Liu, Y. Z.; Wang, Y. J.; Li, H.; Guan, X. Y.; Zhu, L. K.; Xue, M.; Yan, Y. S.; Valtchev, V.; Qiu, S. L.; Fang, Q. R.*
Ambient Aqueous-Phase Synthesis of Covalent Organic Frameworks for Degradation of Organic Pollutants
Fe-Pt Nanoclusters Modified Mott-Schottky Photocatalysts for Enhanced Ammonia Synthesis at Ambient Conditions
Appl. Catal. B: Environ. 2019, 262, 118276. Zhen Li, Zhuoyang Gao, Bingwen Li, LiliZhang, Rong Fu, Yan Li, Xiaoyue Mu* and Lu Li*
Fe-Pt Nanoclusters Modified Mott-Schottky Photocatalysts for Enhanced Ammonia Synthesis at Ambient Conditions
Optimized Co2+(Td)–O–Fe3+(Oh) electronic states in a spinel electrocatalyst for highly efficient oxygen evolution reaction performance
Inorg. Chem. Front., 2019, 6(11), 3295-3301. Xia Gao, Jinghai Liu, Yu Sun, Xia Wang, Zhibin Geng, Fangbing Shi, Xiyang Wang, Wei Zhang, Shouhua Feng, Ying Wang, Keke Huang*
Optimized Co2+(Td)–O–Fe3+(Oh) electronic states in a spinel electrocatalyst for highly efficient oxygen evolution reaction performance