Archive by category Selected Papers

Liquid Na/K Alloy Interfacial Synthesis of Functional Porous Carbon at Ambient Temperature
Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 10.1002/anie.202203967.Duihai Tang, Tao Wang, Wenting Zhang, Zhen Zhao, Ling Zhang, Zhen-An Qiao*
Liquid Na/K Alloy Interfacial Synthesis of Functional Porous Carbon at Ambient Temperature
Competition among Refined Hollow Structures in Schiff Base Polymer Derived Carbon Microspheres
Nano Lett. 2022, 22, 3691–3698.Tao Wang, Liangliang Zhang, Jiaming Gu, Jingwei Liu, Zhilin Liu, Yu Xie, Hanyu Liu, Ling Zhang, and Zhen-An Qiao*
Competition among Refined Hollow Structures in Schiff Base Polymer Derived Carbon Microspheres
Amorphous-to-Crystalline Transformation: General Synthesis of Hollow Structured Covalent Organic Frameworks with High Crystallinity
J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 6583. Xiong, Z. S.; Sun, B. B.; Zou, H. B.; Wang, R. W.; Fang, Q. R.; Zhang, Z. T.; Qiu, S. L
Amorphous-to-Crystalline Transformation: General Synthesis of Hollow Structured Covalent Organic Frameworks with High Crystallinity
Three-Dimensional Triptycene-Functionalized Covalent Organic Frameworks with hea Net for Hydrogen Adsorption
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202117101. Yu, C. Y.; Li, H.; Wang, Y. J.; Suo, J. Q.; Guan, X. Y.; Wang, R.; Valtchev, V.; Yan, Y. S.; Qiu, S. L.; Fang, Q. R
Three-Dimensional Triptycene-Functionalized Covalent Organic Frameworks with hea Net for Hydrogen Adsorption
Gating Effects for Ion Transport in Three-Dimensional Functionalized Covalent Organic Frameworks
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202200820. Yu, X. Q.; Li, C. Y.; Chang, J. H.; Wang, Y. J.; Xia, W. F.; Suo, J. Q.; Guan, X. Y.; Valtchev, V.; Yan, Y. S.; Qiu, S. L.; Fang, Q. R
Gating Effects for Ion Transport in Three-Dimensional Functionalized Covalent Organic Frameworks
Design and Synthesis of a Zeolitic Organic Framework
Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202203584. Liu, Y. Z.; Chen, P. H.; Wang, Y. J.; Suo, J. Q.; Ding, J. H.; Zhu, L. K.; Valtchev, V.; Yan, Y. S.; Qiu, S. L.; Sun, J. L.; Fang, Q. R.
Design and Synthesis of a Zeolitic Organic Framework
A Stable Aluminosilicate Zeolite with Intersecting Three-Dimensional Extra-large Pores
Science., 2021, 374, 1605-1608. Qing-Fang Lin#, Zihao Rei Gao#, Cong Lin#, Siyao Zhang, Junfeng Chen, Zhiqiang Li, Xiaolong Liu, Wei Fan, Jian Li*, Xiaobo Chen*, Miguel A. Camblor*, Fei-Jian Chen*
A Stable Aluminosilicate Zeolite with Intersecting Three-Dimensional Extra-large Pores
A highly stable and flexible zeolite electrolyte solid-state Li–air battery
Nature, 2021, 592, 551–557. Xiwen Chi, Malin Li, Jiancheng Di, Pu Bai, Lina Song, Xiaoxue Wang, Fei Li, Shuang Liang, Jijing Xu* & Jihong Yu*
A highly stable and flexible zeolite electrolyte solid-state Li–air battery
1 2 3 63