Silver-Intermediated Perovskite La0.9FeO3−δ toward High-Performance Cathode Catalysts for Nonaqueous Lithium–Oxygen Batteries
ACS Catal., 2019, 9(12), 11743-11752, Yingge Cong, Qi Tang, Xiyang Wang, Milan Liu, Jinghai Liu, Zhibin Geng, Rui Cao, Xinbo Zhang, Wei Zhang, Keke Huang*, Shouhua Feng
Silver-Intermediated Perovskite La0.9FeO3−δ toward High-Performance Cathode Catalysts for Nonaqueous Lithium–Oxygen Batteries
Highly Efficient B-Site Exsolution Assisted by Co Doping in Lanthanum Ferrite toward High-Performance Electrocatalysts for Oxygen Evolution and Oxygen Reduction
ACS Sustainable Chem. Eng., 2020, 8(1), 302-310, Yilan Jiang, Zhibin Geng, Yu Sun, Xiyang Wang, Keke Huang*, Yingge Cong, Fangbing Shi, Ying Wang*, Wei Zhang, Shouhua Feng
Highly Efficient B-Site Exsolution Assisted by Co Doping in Lanthanum Ferrite toward High-Performance Electrocatalysts for Oxygen Evolution and Oxygen Reduction
Quantification of Trace Organophosphorus Pesticides in Environmental Water via Enrichment by Magnetic-Zirconia Nanocomposites and Online Extractive Electrospray Ionization Ma [...]
Anal. Chem., 2020, 92(5), 4137-4145, Aiying Liu, Wei Kou, Hua Zhang, Jiaquan Xu, Lixue Zhu, Siliang Kuang, Keke Huang*, Huanwen Chen, Qiong Jia*
Quantification of Trace Organophosphorus Pesticides in Environmental Water via Enrichment by Magnetic-Zirconia Nanocomposites and Online Extractive Electrospray Ionization M
Optimizing the surface state of cobalt-iron bimetallic phosphide via regulating phosphorus vacancies
Chem. Commun., 2020, 56, 2602-2605, Shuang Li, Zhibin Geng, Xiyang Wang, Xiaoru Ren, Jinghai Liu, Xiangyan Hou, Yu Sun, Wei Zhang, Keke Huang*, Shouhua Feng
Optimizing the surface state of cobalt-iron bimetallic phosphide via regulating phosphorus vacancies
Soft-Chemical Method for Synthesizing Intermetallic Antimonide Nanocrystals from Ternary Chalcogenide
Langmuir, 2019, 35(47), 15131-15136, Yilan Jiang, Long Yuan, Yanyan Xu, Jiaojiao Ma, Yu Sun, Xia Gao, Keke Huang*, Shouhua Feng
Soft-Chemical Method for Synthesizing Intermetallic Antimonide Nanocrystals from Ternary Chalcogenide
Optimized Co2+(Td)–O–Fe3+(Oh) electronic states in a spinel electrocatalyst for highly efficient oxygen evolution reaction performance
Inorg. Chem. Front., 2019, 6(11), 3295-3301. Xia Gao, Jinghai Liu, Yu Sun, Xia Wang, Zhibin Geng, Fangbing Shi, Xiyang Wang, Wei Zhang, Shouhua Feng, Ying Wang, Keke Huang*
Optimized Co2+(Td)–O–Fe3+(Oh) electronic states in a spinel electrocatalyst for highly efficient oxygen evolution reaction performance
Shape Control of Ternary Sulfide Nanocrystals
Cryst. Growth Des., 2018, 18, 864-871. Yanyan Xu, Long Yuan, Renguo Xie, Lei Wang, Qingshuang Liang, Zhibin Geng, Huanhuan Liu, and Keke Huang*
Shape Control of Ternary Sulfide Nanocrystals
Nanoscale Architecture of RuO2/La0.9Fe0.92Ru0.08-xO3-δ Composite via Manipulating the Exsolution of Low Ru-Substituted A Site Deficient Perovskite
ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6,11999-12005. Yilan Jiang, Zhibin Geng, Long Yuan, Yu Sun, Yingge Cong, Keke Huang,* Lei Wang and Wei Zhang
Nanoscale Architecture of RuO2/La0.9Fe0.92Ru0.08-xO3-δ Composite via Manipulating the Exsolution of Low Ru-Substituted A Site Deficient Perovskite