Archive by category G.S Zhu Publications

Porous aromatic frameworks with anion-templated pore apertures serving as polymeric sieves
Nature Communications 5, Article number 4260.Ye Yuan,Fuxing Sun,Lina Li,Peng Cui & Guangshan Zhu
Porous aromatic frameworks with anion-templated pore apertures serving as polymeric sieves
pH-Triggered Controlled Drug Release from Mesoporous Silica Nanoparticles via Intracelluar Dissolution of ZnO Nanolids
J.Am.Chem.Soc.2011,133,8778-8781,Faheem Muhammad,Mingyi Guo,Wenxiu Qi,Fuxing Sun,Aifei Wang,Yingjie Guo*and Guanshan Zhu*
pH-Triggered Controlled Drug Release from Mesoporous Silica Nanoparticles via Intracelluar Dissolution of ZnO Nanolids
A novel low density metal–organic framework with pcu topology by dendritic ligand
Chem. Comm., 47, 9167 (2011) J.Jia, F.Sun, Q.Fang, X.Liang, K.Cai, Z.Bian, H.Zhao, L.Gao, G.Zhu,*
A novel low density metal–organic framework with pcu topology by dendritic ligand
Targeted synthesis of a 2D ordered porous organic framework for drug release
Chem. Comm., 47, 6389 (2011) Huanyu Zhao,Zhao Jin,Hongmin Su,Xiaofei Jing,Fuxing Suna and Guangshan Zhu*
Targeted synthesis of a 2D ordered porous organic framework for drug release
Targeted Synthesis of a Porous Aromatic Framework with High Stability and Exceptionally High Surface Area**
Angew.Chem.Int.Ed.2009,48,9457-9460,Teng Ben,Hao Ren,Shengqian Ma, Dapeng Cao,Jianhui Lan,Xiaofei Jing,Wenchuan Wang,Jun Xu,Feng Deng,Jason M.Simmons,Shilun Qiu,*,Guangshan Zhu*
Targeted Synthesis of a Porous Aromatic Framework with High Stability and Exceptionally High Surface Area**