Shanghai Science and Technology Award First Prize(2015)

Award Name

Shanghai Science and Technology Award First Prize

Project Name

Structural Regulation and Electron Transfer Mechanism of Porous Inorganic Catalytic Materials Based on Redox Reaction

Years

2015

Winners

Jiesheng Chen/Xuefeng Qian/Kaixue Wang/Guodong Li/Jiantao Xin

Shanghai Science and Technology Award First Prize(2015)

Related Contents